Regulamin strony

Właścicielem sklepu internetowego Wa-Wi.pl jest:

Wa-Wi Boutique
Agnieszka Wichiciel 
Marii Konopnickiej 14a
,
74-101 Gryfino.                                                            
NIP 858-170-83-76.

REGON 380600783

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: sklep@wa-wi.pl bądź numeru telefonu. +48 534 368 826

I. Definicje

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.wa-wi.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Sprzedawca” – Wa-Wi Boutique Agnieszka Wichiciel ul.Marii Konopnickiej 14a 74-101 Gryfino NIP 8581708376 REGON 380600783

„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.wa-wi.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż drogą wysyłkową.

Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu.
Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/- 2 cm w rozmiarach ubrań.

Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

III. Rejestracja 

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji.

Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.

Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.

Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.wa-wi.pl.

IV. Procedura składania zamówień 

W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do ,,Koszyka”,a Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako obowiązek oraz kliknięcie przycisku ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

W trakcie składania Zamówienia – do momenty naciśnięcia przycisku ,,Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

V. Realizacja zamówienia

Wiążącą dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.

Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.

Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie – zwykle w terminie 24 godzin.

W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona  Klientowi.

Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

VI. Płatność i dostawa

1. Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank PKO BP : 97 1020 4812 0000 0702 0180 1406

Wa-Wi Boutique 
Agnieszka Wichiciel
ul.Marii Konopnickiej 14a
74-101 Gryfino 

2. Płatności elektroniczne i płatności karta płatniczą za pośrednictwem serwisu https://przelewy24.pl/- aktualne dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie https://przelewy24.pl/.

3. Płatności elektroniczne i płatności za pośrednictwem serwisu paypal- aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu  Internetowego w zakładce ,,Dostawa i płatności”oraz na stronie internetowej http://www.paypal.pl.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi grupa Przelewy24.pl – w skład której wchodzą spółki: DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000 zł, NIP 781-173-38-52 oraz:  PayPro SA  z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000 zł, NIP 779-236-98-87. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,  S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu  artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

5. Klienta obowiązują następujące terminy płatności:
a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest  do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,w przypadku nieopłacenia zamówienia przez 3 dni, zamowienie zostanie anulowane .
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

7.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierem DPD Polska, przesyłka kurierem DPD Polska pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju,
b) przesyłka kurierem DPD Polska dla dostaw zagranicznych,
c) odbiór osobisty w punkcie znajdującym się w Gryfinie przy ul. Marii Konopnickiej 14a, 74-101 Gryfino. 

8.Termin wysłania przesyłki zawierającej zakupiony Produkt do Klienta na terenie kraju i za granice następuje niezwłocznie w ciągu 24h czas  może jednak wydłużyć się  do 3 dni roboczych .  Początek biegu terminu wysyłek Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Warunki reklamacji towarów

Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Wa-Wi Boutique ul.Marii Konopnickiej 14a 74-101 Gryfino

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.

Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w  posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Wa-Wi ul.Marii Konopnickiej 14a , 74-101 Gryfino lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: sklep@wa-wi.pl
Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.

Klient powinien odesłać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w  którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność,  przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Przed odstąpieniem od umowy Klient ma prawo korzystania z rzeczy tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą  odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z  odstąpienia od zawartej umowy.

Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Adres do zwrotów to:
Wa-Wi Boutique
ul.Marii Konopnickiej 14a
74-101 Gryfino

Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr  141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
Załącznik do Regulaminu – FORMULARZ ZWROTU