Reklamacje i zwroty

Warunki reklamacji towarów

1. Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Wa-Wi Boutique ul.Marii Konopnickiej 14a 74-101 Gryfino

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

3. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.

6. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Wa-Wi Boutique ul.Marii Konopnickiej 14a 74-101 Gryfino lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy:sklep@wa-wi.pl
Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.

7. Klient powinien odesłać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Przed odstąpieniem od umowy Klient ma prawo korzystania z rzeczy tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.

11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.

13. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

14. Adres do zwrotów, to: Wa-Wi Boutique Ul.Marii Konopnickiej 14a, 74-101 Gryfino

Załącznik do Regulaminu – FORMULARZ ZWROTU